آموزش نحوه کار با ماشين حساب و بررسی تخصصی دکمه های ماشین حساب حسابداری

آموزش کار با ماشين حساب

آموزش نحوه کار و بررسی تخصصی دکمه های ماشين حساب حسابداری

دکمه Grand Total  – GT (جمع  کل)

این کلید جمع مساوی ها را نمایش می دهد.

با استفاده از این ویژگی  کاربر می تواند جمع نتایج چند عمل محاسباتی متوالی را در یک زمان محاسبه نماید.

کافی است پس از انجام هر عمل محاسباتی کلید = را فشرده، در انتهای محاسبات، با فشردن کلید GT، جمع نتایج تمامی محاسبات قبلی روی نمایشگر ماشین حساب نمایان خواهد شد.

این کلید تا حدودی شبیه MR می باشد با این تفاوت که نیازی به استفاده از کلیدی دیگر مانند M- یا M+  برای ذخیره در حافظه نمی باشد و کلید = این کار را انجام می دهد.

برای حذف اطالعات حافظه GT کافی است کلید AC را فشار دهیم.

دکمه های +TAX و –TAX  و  SET (اعمال نرخ مالیاتی)

با استفاده از این قابلیت، کاربر با یک بار تنظیم درصد مالیات پرداختی خویش در حافظۀ دستگاه، می تواند در معامالت آتی خویش رقم نهایی فروش به مشتریان را با احتساب مالیات، تنها با فشردن کلید TAX محاسبه نماید و از صرف زمان اضافی جهت محاسبۀ رقم مالیات و اضافه نمودن آن به رقم نهایی فاکتور خود جلوگیری به عمل آورد.

نحوۀ کار این کلیدها در ماشین حساب های مختلف،کاملاً متفاوت است اما معمولاً به یکی از شیوه های زیر می باشد:

حالت اول:

1) فشار دادن کلید AC

2) درج نمودن نرخ مالیاتی

3) فشار دادن کلید   TAX-   یا  TAX+  

4) فشار دادن کلید SET     

به این صورت است که اول عددی را که می خواهیم به عنوان نرخ تعریف کنیم وارد نموده، بعد بسته به اینکه این عدد قرار است اضافه یا کسر محسوب شود یکی از دکمه های +TAX یا -TAX را انتخاب و بعد هم دکمۀ SET را می زنیم.

این نرخ در حافظه ذخیره شده و هر زمان پس از درج عددی دکمه TAX را بلافاصله بزنیم نرخ مذکور اعمال شده و حاصل ضرب نرخ در عدد، با خود آن عدد جمع یا تفریق می شود.

مثال : اگر بخواهیم نرخ 5% را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به عدد اضافه و برای ماشین حساب تعریف کنیم، نحوۀ درج به صورت زیر است:

SET/TAX/5

به منظور حذف نرخ مذکور، عملیات فوق را با عدد صفر تکرار می کنیم یعنی به جای 5 در مثال فوق، صفر را وارد می کنیم.

SET/TAX/0

و برای تغییر هم عدد موردنظر را جایگزین می کنیم. برای مثال به منظور اعمال 10% تخفیف و محاسبۀ مبلغ قابل پرداخت مشتری نحوۀ عمل به صورت زیر است:

SET/TAX-/10

حالت دوم:

1) فشار دادن کلید  AC

2) نگه داشتن کلید [%/SET] برای مدت 2 ثانیه

3) فشاردادن کلید  TAX-  یا  TAX+   

4) درج نمودن نرخ مالیاتی

5) فشاردادن کلید SET% 

عملگر فوق، قابلیت پشتیبانی از یک عمل محاسباتی را در آن واحد دارد.

عملکرد کلید MARKUP-MU :

بعضی از ماشین حساب ها هم کلید MU دارند که کار به علاوه چنددرصد را انجام می دهد. مثالا 100 ضربدر MU20 جواب 120 را نشان می دهد یعنی 100 به علاوه 20 درصد.

و اما کلید MU کارایی دیگری نیز به شرح زیر دارد که برای حسابداران مفید می باشد.

زمانی که عددی داریم و می خواهیم درصدی را از عدد سوم دیگری کم کنیم (که باید محاسبه شود) تا به عدد موجود برسیم .

به طور مثال عدد 100 را داریم می خواهیم به نحوی حساب کنیم که اگر از مبلغ x به طور مثال 5% کسر شود، مانده 100باشد MU 5/100 =  عدد موردنظر حالا اگر عدد مورد نظر را منهای 5% کنیم، عدد 100 به دست می آید.

عملکرد کلید  CE   : 

بدین صورت است که در صورت درج نادرست یک عدد (که خصوصاً بین چندین عدد متوالی باشد) می توانید با فشردن این کلید، همان عدد ناصحیح را اصلاح (وارد) و عملیات را ادامه دهید.

خاصیت این کلید وقتی نمایان است که تعداد زیادی رقم را به ماشین حساب داده باشید و به منظور جلوگیری از دوباره کاری بخواهید از آن استفاده کنید.

مثال عددی:

برای مثال عملیات 5+9+10+14+1٧و…  را به ترتیب وارد کردیم و حالا اگر بفهمید که 1٧ را اشتباه وارد کرده اید، دقیقاً بعد از ورود 1٧ به صفحه باید کلید CE را بزنید تا مدخل آخری صفر شود و حالا می توانید مثالاًَ  18 را به جای 1٧ وارد کنید.

کلید   IT   :

وظیفۀ این کلید، شمارش اعداد وارد شده است.

کلیدهای +MRC  ،   M-  ،   M   :جمع یا تفریق نتایج عملیات متوالی

 مثال: 

عملیاتهای 5=3+2 ، 6=2×3 ، 8=2×4 را انجام می دهیم و بعد از هر عملیات کلید M مثبت یا منفی (برای اضافه شدن حاصل کلید M مثبت و برای کسر شدن حاصل کلید M منفی ) را می زنیم و در آخر کلید MRC را برای جمع یا تفریق نتایج به دست آمده می زنیم.

کلید TM  :

برای وارد کردن تایم به صورت ساعت، دقیقه و ثانیه و انجام اعمالی مانند جمع یا تفریق تایم های مختلف به کار می رود.

نکته: یکی از موارد استفاده از کلید CE در ماشین حساب هایی که کلید چک کن دارند، می باشد. با این خاصیت که بعد از اتمام عملیات و در صورت چک کردن اعداد، ممکن است به عددی برسیم که جایگاهی در عملیات ما نداشته باشد، مثال به جای 100، عدد 1000 را وارد کرده باشیم.

در این حالت وجود کلید Correct هم برای این اصالح ضروری است که ابتدا این کلید را فشار می دهیم و سپس کلید CE را و بعد عدد 100 را وارد و دوباره کلید Correct را می زنیم که با این عمل عدد 100 به جای عدد 1000 خود را جایگزین می کند.

کلید FEED :

در ماشین حساب هایی که مجهز به چاپگر برای کنترل مقادیر وارد شده هستند، این کلید به این صورت عمل می کند که با هر بار زدن این کلید، رول کاغذ یک خط بالاتر می رود (برای جداسازی و ایجاد فاصله بین محاسبات مختلف).

کلیدهای روشن و خاموش، لغو و تغییر داده ها

ON/AC روشن شدن ماشین حساب در صورت خاموش بودن و پاک کردن کلیۀ محتویات
ON/C روشن شدن ماشین حساب در صورت خاموش بودن و پاک کردن کلیۀ محتویات
CE پاک کردن آخرین ورودی یک محاسبه
ON/C-CEروشن شدن ماشین حساب ، در صورت خاموش بودن و لغو آخرین عمل با یک بار فشار کلید و لغو تمام عملیات ورودی با دو بار  فشاردادن کلید
AC پاک کردن کلیه محتویات
C/CEلغو آخرین عمل با یک بار فشار کلید و لغو تمام عملیات ورودی با دو بار فشار دادن کلید
حذف یا ویرایش آخرین ورودی 
OFF خاموش نمودن ماشین حساب

ویژگی های مالیاتی

+TAX اضافه نمودن نرخ مالیات
TAX -کسر نمودن مالیات
STORE ذخیره نمودن مالیات
+TAX/C1 اضافه نمودن نرخ مالیات یا تبدیل به نرخ رایج ارز محلی،
-TAX/C2 کسر نمودن نرخ مالیات یا تبدیل به نرخ رایج ارز خارجی،
RATE برقرار نمودن و تنظیم یا کنترل نرخ مالیات
SET برقرار نمودن و تنظیم یا کنترل نرخ مالیات

تبدیل یا تغییر واحد پولی

C1 تبدیل نرخ مالیات به نرخ رایج محلی
C2 تبدیل نرخ مالیات به نرخ رایج ارز خارجی
STORE ذخیره نمودن نرخ مالیات به نرخ رایج محلی
+TAX/C1 اضافه نمودن نرخ مالیات یا تبدیل به نرخ رایج ارز محلی
TAX/C2 کسر نمودن نرخ مالیات یا تبدیل به نرخ رایج ارز خارجی
RATE برقرار نمودن و تنظیم یا کنترل نرخ مالیات
SET برقرار نمودن و تنظیم یا کنترل نرخ مالیات

کلیدهای حافظه

MC پاک کردن کلیه محتویات حافظه
M+ اضافه شدن به حافظه
M- کسر شدن از حافظه
MR فراخوانی از حافظه
MRCیک بار فشاردادن حافظه برابر با فراخوانی از حافظه و دوبار فشار دادن، حذف از حافظه
MII- کسر شدن از حافظه ثانویه
MII+ اضافه شدن به حافظه ثانویه
MII RCیک بار فشار دادن حافظه برابر با فراخوانی از حافظه ثانویه و دوبار فشار دادن، حذف از حافظه ثانویه

کلیدهای عملگرهای عمومی و پایه

تفریق یا منها 
+اضافه نمودن یا جمع 
%درصد 
 =مساوی یا مجموع
= +مجموع یا اضافه نمودن 
.اعشار 
×حاصل ضرب 
*حاصل ضرب 

سایر کلیدها

MU MU مخفف Mark UP است که برای محاسبۀ حاشیۀ سود ناخالص (GPM) مورد استفاده در محیط های کسب و کار است. دو روش محاسبه، بسته به مدل ماشین حساب دارد.

مثال1   : عدد 100 را وارد کنید و سپس کلید تقسیم را فشار دهید، و سپس 15 را وارد کنید و در آخر کلید MU را فشار دهید.

مثال2  : عدد 100 را وارد کنید و سپس کلید MU را فشار داده، سپس 15 را وارد کنید و در نهایت کلید % را فشار دهید.

ماشین حساب عدد 11٧/65 را نشان می دهد (که 15% این مبلغ معدل 1٧/65 می باشد).

GTکلیدی است برای نمایش جمع انباشتۀ محاسبات قبلی (در برخی ماشین حساب ها باید کلید کشویی روی عالمت GT قرار بگیرد تا انجام عملیات امکان پذیر باشد).
این کلید به طور خودکار ، تمام اعدادی که بعد از فشار کلید مساوی نمایش داده شده را جمع بسته و جواب را نشان می دهد.

مثال:

36    =    6  × 6

15   =   5 + 10

اکنون فشار کلید GT عدد 51 را که حاصل جمع 36 و 15 است را نمایش می دهد.00
درج دو صفر با یک بار فشار کلید مربوطه به منظور صرفه جویی در زمان
000
درج سه صفر با یک بار فشار کلید مربوطه به منظور صرفه جویی در زمان
-/+
تغییر علامت مثبت به منفی یا بالعکس
#/p
 چاپ محتویات نمایشگر (در برخی مدل ها همراه با درج تاریخ )

یک نظر برای "آموزش نحوه کار با ماشين حساب و بررسی تخصصی دکمه های ماشین حساب حسابداری" ارسال شده
  1. مجید گفت:

    متشکرم از پست خوبتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + دو =