حسابداری

حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۷
حسابداری

حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۷ + دانلود بخشنامه


حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۷ : شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه روز ۱۳۹۷/۱/۲۲…