توابع محاسبات استهلاک

5مطلب موجود می باشد.
محاسبه استهلاک برای دوره زمانی معین
حسابداری

محاسبه استهلاک برای دوره زمانی معین در اکسل با تابع VDB | رایان درس


استهلاک برای دوره زمانی معین : در اکسل محاسبات مربوط به استهلاک دارایی های ثابت ، پیرو سه عامل اساسی است : ١ــ بهای تمام شده دارایی…

محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ ثابت
حسابداری

محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ ثابت در اکسل با تابع DB | رایان درس


استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ ثابت : در اکسل محاسبات مربوط به استهلاک دارایی های ثابت ، پیرو سه عامل اساسی است : ١ــ بهای…

محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ مضاعف در اکسل
حسابداری

محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ مضاعف در اکسل با تابع DDB | رایان درس


محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ مضاعف : در اکسل محاسبات مربوط به استهلاک دارایی های ثابت ، پیرو سه عامل اساسی است : ١ــ…

محاسبه استهلاک به روش مجموع سنوات در اکسل
حسابداری

محاسبه استهلاک به روش مجموع سنوات در اکسل با تابع SYD | رایان درس


محاسبه استهلاک به روش مجموع سنوات : در اکسل محاسبات مربوط به استهلاک دارایی های ثابت ، پیرو سه عامل اساسی است : ١ــ بهای تمام شده…

محاسبه استهلاک به روش خط مستقیم
حسابداری

محاسبه استهلاک به روش خط مستقیم در اکسل با تابع SLN همراه فایل اکسل | رایان درس


محاسبه استهلاک به روش خط مستقیم : در اکسل محاسبات مربوط به استهلاک دارایی های ثابت ، پیرو سه عامل اساسی است : ١ــ بهای تمام شده…