معافیت مالیاتی

2مطلب موجود می باشد.
معافیت مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۷
حسابداری

معافیت مالیات حقوق و دستمزد و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷


معافیت مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۷ | موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند(الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور…

حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۷
حسابداری

حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1397 + دانلود بخشنامه


حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1397 : شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه روز ۱۳۹۷/۱/۲۲…