نرخ مالیات 97

2مطلب موجود می باشد.
نحوه محاسبه مالیات حقوق و دستمزد
حسابداری

نحوه محاسبه مالیات حقوق و دستمزد و معافیت های مالیات حقوق و دستمزد سال 1397


مالیات حقوق سال ۹۷ تا سقف ۲۳۰۰۰۰۰ هزار تومان در ماه صفر است یعنی هر شخصی که ماهانه دو میلیون سیصد هزار تومان حق السعی دریافت می…

معافیت مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۷
حسابداری

معافیت مالیات حقوق و دستمزد و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷


معافیت مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۷ | موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند(الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور…