+M

1مطلب موجود می باشد.
آموزش کار با ماشين حساب
حسابداری

آموزش نحوه کار با ماشين حساب و بررسی تخصصی دکمه های ماشین حساب حسابداری


آموزش نحوه کار و بررسی تخصصی دکمه های ماشين حساب حسابداری دکمه Grand Total  – GT (جمع  کل) این کلید جمع مساوی ها را نمایش می دهد….